SOKstiftelsen

En stiftelse till stöd för omställning och karriärväxling

Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsstiftelse har bildats för att ge stöd till frivillig karriärväxling för vissa konstnärliga yrkesgrupper som är eller har varit anställda på offentligt finansierade scenkonstinstitutioner.

Till grund för SOKstiftelsen ligger ett kollektivavtal som tecknats mellan arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och de fackliga organisationerna Teaterförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund. Avtalet ersätter den statligt reglerade ordningen med lägre pensionsålder för vissa yrkesgrupper som gällde tidigare, den så kallade PISA-förordningen. Bakgrunden är branschens behov av omställning för vissa yrkesgrupper för att bibehålla en hög konstnärlig kvalitet på scenkonstinstitutionerna.

Läs mer om bakgrunden till SOK-avtalet och SOKstiftelsen

Scenkonstinstitutionerna som omfattas av SOK-avtalet betalar premier för anställda dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker. Premier betalas både för fast anställda (tillsvidareanställda) och tidsbegränsat anställda. Premierna bekostar stöd för omställning och karriärväxling. Stödet kan vara både aktivt och ekonomiskt. Karriärrådgivning, coachande samtal eller utbildning är exempel på aktivt stöd. Ekonomiskt stöd betyder att du kan få stöd till din försörjning under en viss tid, till exempel när du går en utbildning.

Verksamheten i den nybildade SOKstiftelsen planeras komma igång till hösten 2016. Men redan från den 1 januari 2016 går det att ansöka om stöd från SOKstiftelsen. 

Verksamheten startar 1 november

Den 1 november 2016 är det officiella startdatumet för SOKstiftelsens verksamhet. Det som varit en överenskommelse och idéer på papper har nu blivit verklighet. Förhoppningen är att det kommer få stor betydelse för de konstnärliga grupper som omfattas av avtalet: dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker. Drygt 50 offentligt finansierade scenkonstinstitutioner omfattas av kollektivavtalet, som tecknats av Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Symf.

Under året som gått har det pågått mycket arbete bakom kulisserna, för att bygga upp organisationen och nå fram till den här tidpunkten. Det tar tid att bygga upp en ny, komplex verksamhet, även om samverkan med Trygghetsrådet TRS har gjort att det hela gått lite snabbare.

Det som är viktigast för SOKstiftelsen nu är att skapa kännedom och förtroende för verksamheten. Planen är att komma ut och träffa arbetsgivare och fackligt förtroendevalda samt de konstnärliga grupper som är berörda – även om de inte just nu står inför en karriärväxling. SOKstiftelsen vill vara en partner under hela yrkeskarriären, och kommer att ge stöd även till arbetsgivare och fackligt förtroendevalda.

- Vår ambition och målsättning är att vi ska kunna vara den självklara samarbetspartnern under ett yrkesliv inom scenkonsten, oavsett om man står inför en karriärväxling eller om man vill diskutera karriärväxling med oss innan dess. Vi hoppas att det ska bli självklart och enkelt att kontakta oss, säger Helene Bergstedt, vd för SOKstiftelsen.

Nyhetsbrev från SOKstiftelsen

Det första nyhetsbrevet från SOKstiftelsen har skickats ut. Här kan du läsa det.

Är du intresserad av att prenumerera? Anmäl dig här: helena.sundqvist.laurin@sokstiftelsen.se

Administrativ chef sökes

Vi söker en ny medarbetare som ska ansvara för den strategiska och operativa ledningen av verksamheterna inom ekonomi och administration för SOKstiftelsen och Trygghetsrådet TRS. TRS är huvudarbetsgivare, men tjänsten fördelas 50/50 på de båda verksamheterna.

Läs mer om tjänsten på Trygghetsrådet TRS webb.

Intresserad? Kontakta Titti Hammarling, AIMS International

Ansök senast 28 oktober.

SOKstiftelsen i korthet

 • Dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker omfattas.

 • Endast anställningar på offentligt finansierade scenkonstinstitutioner tillgodoräknas.

 • Både tillsvidare- och tidbegränsade anställningar ingår.

 • Vissa övergångsregler gäller – den som årsskiftet 2014/2015 hade mindre än fem år kvar till sin pensionsålder enligt PISA-förordningen omfattas fortfarande av denna.

 • Arbetsgivaren betalar premier till SOKstiftelsen.

 • Den som vill ha stöd för att växla karriär ansöker hos SOKstiftelsen.

 • Det går att söka stöd inom vissa åldersintervall, olika för olika yrkesgrupper.

 • Det finns möjlighet till både aktivt och ekonomiskt stöd.

 • Vilket stöd du kan få beror på hur lång din sammanlagda arbetstid vid dessa institutioner är.

 • För det aktiva stödet krävs att du har arbetat minst 18 månader under de senaste fem åren på en eller flera scenkonstinstitutioner som omfattas av SOK-avtalet.

 • För det ekonomiska stödet krävs att du sammanlagt har arbetat minst fyra år (dansare, sångsolister, korister, musikalartister) respektive sex år (musiker) hos en eller flera anslutna arbetsgivare. Av dessa anställningar ska vid ansökningstillfället minst 18 månader ha infallit inom de senaste tre åren för musiker, fyra åren för sångsolister, korister och musikalartister, och fem åren för dansare.

 • För fullt ekonomiskt stöd krävs minst 18 år (dansare, sångsolister, korister, musikalartister) respektive 23 år (musiker) kvalificerande tid.

 • Om du har rätt till ekonomiskt stöd baseras det dels på din sammanlagda kvalifikationstid, dels på din genomsnittliga inkomst de senaste tre åren.

Vem omfattas av Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsavtal och SOKstiftelsen?

SOK-avtalet omfattar alla konstnärliga yrken vid de offentligt finansierade scenkonstinstitutionerna. Dansare, sångsolister, korister, musikalartister samt musiker över 18 år som är eller har varit anställda vid dessa institutioner omfattas också av SOKstiftelsen. Skådespelare och andra konstnärliga yrken får enligt SOK-avtalet istället en extra pensionsavsättning för att göra ett mer flexibelt pensionsuttag möjligt, till exempel genom en tidigare pension.  Dessa yrkesgrupper omfattas inte av SOKstiftelsens verksamhet.

Undantag: du som årsskiftet 2014/2015 hade mindre än fem år kvar till pensionsåldern enligt PISA-förordningen omfattas inte av SOK-avtalet, utan omfattas fortsatt av PISA-förordningen. Du har inte möjlighet att söka aktivt och ekonomiskt stöd av SOKstiftelsen. Om du är dansare och går kvar på PISA-förordningen kan du dock ansöka om omställningsersättning från SOKstiftelsen.

SOK-avtalet bygger på att arbetsgivarna på de här scenkonstinstitutionerna betalar premier till SOKstiftelsen. Premierna bekostar stödet för omställning och karriärväxling. Det är därför bara den sammanlagda arbetstid du har på institutionerna som får räknas med i din kvalifikationstid. Har du till exempel haft anställningar på någon privatteater eller fria teater- eller dansgrupper kan inte den tiden räknas med. Du kan inte heller räkna med tid när du arbetat hos en scenkonstinstitution som egenföretagare och fakturerat.

Dessa yrken och åldrar omfattas:

 • Dansare som är födda 1979 och senare
 • Sångsolister som är födda 1968 och senare
 • Korister som är födda 1968 och senare
 • Musikalartister som är födda 1968 och senare
 • Musiker och kapellmästare som är födda 1960 och senare (som hade 60 års pensionsålder enligt PISA-förordningen)
 • Musiker, inklusive dirigent, kapellmästare och repetitör som är födda 1957 och senare (som hade 63 års pensionsålder enligt PISA-förordningen)

Läs mer om vad som gäller för olika yrkesgrupper här (pdf)

SOKstiftelsens huvudmän

SOKstiftelsen är en kollektivavtalsstiftelse som bildats av arbetstagarparterna Teaterförbundet/för scen och film och Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) samt arbetsgivarparten Svensk Scenkonst. Parterna utser styrelsen för SOKstiftelsen. Läs vilka som sitter i styrelsen här nedan.

Arbetsgivare som omfattas

Arbetsgivarna som omfattas av avtalet finns över hela Sverige. Det är scenkonstinstitutioner som har en offentlig finansiering och som tidigare omfattades av PISA-förordningen.

Här kan du se hela listan över arbetsgivare som omfattas (pdf)

Växla karriär? Så här tar du steget.

När du byter yrke eller breddar din kompetens för att skaffa ett nytt arbete inom ett nytt område kallas det för karriärväxling.

För att få stöd till karriärväxling ska du skicka in en ansökan till SOKstiftelsen. Tillsammans med en rådgivare får du därefter hjälp med att ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen är en förutsättning för att du ska bli beviljad aktivt och ekonomiskt stöd. Om du redan har en klar bild eller en idé om vad du skulle vilja göra ska du förstås ange det i ansökan.

När du beviljats stöd av stiftelsen kan din karriärväxling gå till på olika sätt, utifrån dina behov och vilket yrke du vill växla till.

Notera att hjälp med att ta fram handlingsplan inte kan ske förrän senare under 2016.

Gör så här för att ansöka

Du ansöker om stöd genom att fylla i ansökningsblanketten, glöm inte att kryssa i vilken yrkesgrupp du tillhör.

Du kan fylla i ansökningsblanketten på datorn, spara och mejla in den till stiftelsen. Det går också bra att skriva ut och skicka blanketten per post. Adressen står på blanketten.

När kan jag ansöka om stöd?

Du kan ansöka om stöd om du befinner dig inom det åldersintervall som gäller för din yrkesgrupp:

Dansare: 35-43 år

Korist, sångsolist, musikalartist: 45-56 år

Musiker: 55-64 år

En förutsättning för aktivt stöd är att du har arbetat minst 18 månader på en eller flera scenkonstinstitutioner under de senaste fem åren. Det är olika kvalifikationstid för de olika yrkesgrupperna när det gäller det ekonomiska stödet.

Ansökningsblankett (pdf)

Övergångsregler - omställningsersättning

Dansare som fortfarande omfattas av PISA-förordningen enligt övergångsreglerna kan ansöka om omställningsersättning från SOKstiftelsen. Det gäller dig som vid årsskiftet 2014/2015 hade mindre än fem år kvar till pensionsåldern enligt PISA-förordningen. För att få omställningsersättning måste din anställning hos en arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet avslutas före 44 års ålder.

Ansökan om omställningsersättning (pdf) (för dansare som går kvar på PISA-förordningen och omfattas av övergångsreglerna)

Vad är kvalifikationstid?

Som kvalificerande tid räknas alla de anställningar du har haft på en scenkonstinstitution som omfattas av SOK-avtalet. Det betyder att du bara kan tillgodoräkna dig arbetstid hos arbetsgivarna på listan här nedan (eftersom det bara är de som betalar in premier för omställning och karriärväxling). Det är viktigt att du anger alla anställningar du haft på de listade scenkonstinstitutionerna i din ansökan. Både tidsbegränsade och fasta anställningar räknas med. Anställningar du har haft hos andra arbetsgivare ska du inte uppge. Om du har arbetat som egenföretagare (mot faktura) räknas inte den tiden.

Du ska också ange om du har varit tjänstledig från en anställning hos en arbetsgivare som omfattas av avtalet, till exempel för att arbeta någon annanstans. Du ska också ange om du har varit föräldraledig från din anställning vid en scenkonstinstitution mer än nio månader per barn eller om du haft en sammanhängande sjukskrivningsperiod längre än tolv månader.

När kan jag få stöd?

När vi har fått din ansökan kommer du att få en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Eftersom SOKstiftelsen  är under uppbyggnad återstår en del arbete innan vi kan behandla ansökningarna. Du kommer därför inte heller att ha möjlighet att få stöd förrän senare under 2016. Verksamheten i SOKstiftelsen är alltså inte igång än, men för att ingen ska bli utan stöd på grund av hur kvalifikationstider räknas erbjuds möjligheten att skicka in ansökan från den 1 januari 2016, även om stödet kan erbjudas först senare.

Här hittar du information om vad som gäller för olika yrkesgrupper

Här hittar du ansökningsblankett (pdf)

Information till arbetsgivare som betalar premier till SOKstiftelsen

Alla arbetsgivare som omfattas av avtalet har kontaktats per mejl. Varje institution har tecknat ett administrationsavtal med SOKstiftelsen samt skickat in uppgifter om bruttolönesummor per yrkesgrupp för 2015, till och med april 2016. Uppgift om bruttolönesummor ska rapporteras in löpande även fortsättningsvis, senast den sista, i varje månad, på bruttolöneblanketten för respektive yrkesgrupp.

Stiftelsen samlar in uppgifter på individnivå. Den kontaktperson ni angett till SOKstiftelsen har fått information per mejl om tillvägagångssätt.

Fortsatt redovisning: bruttolön per yrkesgrupp

Fram till och med december gäller följande:

För att säkerställa att vi får in uppgifter och kan fakturera fortlöpande varje månad ber vi dig som rapporterar till SOKstiftelsen:

 • att fortsätta rapportera bruttolön per yrkesgrupp.
 • Använd samma bruttolöneblankett vid varje månads redovisning men kom ihåg att fylla i för vilken månad ni redovisar.
 • Blanketten finns bifogad i mejlutskick 26 maj 2016 och går att ladda ner som ifyllbar pdf här nedan (klicka på pilen).
 • Skicka blanketten varje månad, senast den sista i innevarande månad.

De allra flesta av er har redovisat individuppgifter enligt excellmallen – fortsätt göra det, med redovisning senast den sista i innevarande månad. Några av er har fått uppskov med rapporteringen av individuppgifter, eftersom ni har väldigt många anställningar att redovisa och behöver hitta lösningar för detta.  

Vi ber er dock alla att fylla i bifogade blankett för bruttolöner per yrkesgrupp.

Mer information till arbetsgivare om detta och om det stöd SOKstiftelsen kan erbjuda arbetsgivare när verksamheten är igång kommer när en mer permanent webbplats finns. Välkommen att kontakta  SOKstiftelsen om du har frågor!

På Svensk Scenkonsts webbplats finns mer information om avtalet.

Vanliga frågor

Här hittar du några vanliga frågor.

Två vanliga frågor vi har fått från arbetsgivare.

Undrar du någonting du inte hittar här är du välkommen att mejla kontakt@sokstiftelsen.se eller någon av kontaktpersonerna nedan!

Kontaktpersoner SOKstiftelsen

Rådgivning:
Annika Hamrin, annika.hamrin@sokstiftelsen.se, tel. 08-442 97 42

Ekonomi:
Janniche Fällman, janniche.fallman@sokstiftelsen.se, tel. 08-442 97 31

Jenny Granlöf, jenny.granlof@sokstiftelsen.se, tel. 08-442 97 32

Administration:
Marie Carlqvist, marie.carlqvist@sokstiftelsen.se, tel. 08-442 97 33

Övrigt:
Helena Sundqvist Laurin, projektledare,
helena.sundqvist.laurin@sokstiftelsen.se, tel 0761 61 32 82

Helene Bergstedt, vd, helene.bergstedt@sokstiftelsen.se, tel. 08-442 97 34

Följ oss gärna på LinkedIn