SOK stiftelsen

Arbetsmarknaden är under stark förändring och utveckling. De allra flesta yrkesverksamma, oavsett utbildning och inriktning i arbetslivet, kommer i framtiden behöva ställa om till nya yrkesroller flera gånger. Detta gäller inte minst för konstnärliga yrkesgrupper.

Utmaningar

Under de här åren har vi sett ett behov av att avdramatisera samtalen och förhållningssätten kring karriärväxling. Om en omställningsprocess ska gå så smidigt som möjligt behöver samtalen om växlingen ske i god tid och i dialog. 

Själva begreppet karriärväxling är för många scenkonstnärer väldigt laddat. Det finns många utmaningar. Tanken med denna guide är att underlätta för dig som är chef att föra samtal som kan upplevas svåra. Du som är facklig företrädare är också en viktig samtalspartner i dessa frågor.

Om din medarbetare är väl förberedd och det finns ett upparbetat förtroende er emellan ökar möjligheterna för en smidig omställningsprocess, för alla parter. Om du är väl förberedd inför samtalen blir övergången och resultatet bättre både för de medarbetare som karriärväxlar och även förberedelser och tankar hos de medarbetare som senare ska gå in i en växling

Förutsättningar för goda samtal

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när ni i organisationen vill förbättra dialogen om karriärväxlingsfrågor. Det är viktigt att planera utifrån de förutsättningar din organisation har.
Fundera över era förutsättningar för att genomföra goda samtal genom att ställa följande frågor:

• Hur fungerar karriärväxlingsprocesserna idag?
• Vilken kultur har vi på arbetsplatsen när det gäller karriärväxling?
• Vilka former av samtal för vi med våra medarbetare?
• Hur och i vilken omfattning sker utvecklingssamtal?
• Vilken kompetens finns i att hålla samtal?
• Vilket internt eller externt stöd behöver ni?
• Vilka utmaningar kan uppkomma under ett samtal när karriärväxlingsfrågor tas upp?
• Vilka möjligheter kan uppkomma?

Utifrån svaren på frågorna - skriv ner vad som påverkar era möjligheter att föra konstruktiva  samtal och hur ni kan ta hand om det. Som chef eller facklig företrädare kan det vara till stor hjälp att ha en samtalspartner. En samtalspartner kan du hitta internt, till exempel andra chefer eller HR, men också externt. Kontakta gärna SOKstiftelsen om du har behov av ett stöd kring hur samtalen kan genomföras. Du kan också få stöd av er arbetsgivarorganisation (Svensk Scenkonst) om det handlar om arbetsrättsliga frågor.

Behov och förutsättningar

SOKstiftelsens stöd till chefer och fackliga företrädare

Nycklar för att genomföra samtal

Struktur för samtal

Olika samtal i anställningens livscykel