SOK stiftelsen

Alla arbetsgivare som omfattas av avtalet har tecknat ett administrationsavtal med SOKstiftelsen. Stiftelsen har i uppdrag att samla in uppgifter om de individer som omfattas av avtalet samt fakturera arbetsgivarna utifrån bruttolönesumma per yrkesgrupp.

Instruktion webbrapportering, insamling av individuppgifter

Nedan följer en instruktion för rapportering av individuppgifter till SOKstiftelsen

 1. Gå till sidan för rapportörer på SOKstiftelsens webb och klicka på ”Ladda upp csv-fil (inloggningssida)”. Logga in med dina användaruppgifter.
 2. Välj ”ladda upp rapport/fil” om du ska rapportera in uppgifter. Välj år och månad som du vill rapportera. Innehåller csv-filen som ska laddas upp flera månader fyller du i summerade bruttolönesummor per yrke för en månad i taget.
 3. Fyll i de summerade bruttolönesummorna per yrkesgrupp för månaden du valt.
 4. Fyll också i totalsumma för månaden. Totalsumman är summeringen av alla yrkesgruppers bruttolönesummor för den aktuella månaden.
 5. Innehåller csv-filen som ska laddas upp flera månader klickar du på ”Lägg till månad”.
  1. Följ instruktionen för punkt 3 och 4. Innehåller csv-filen ännu fler månader, klicka på ”lägg till månad” och gör om stegen.
  2. Råkar du felaktigt lägga till en månad klickar du på ”ta bort” för denna månad.
 6. Fyll i kontrollsumma. Kontrollsumman är det summerade bruttolönebeloppet i din csv-fil (för alla månader och yrkesgrupper). Innehåller csv-filen en månad är kontrollsumman samma belopp som ”totalsumma för denna månad”.
 7. Ladda upp din rapport (csv-fil).
 8. Validera rapporten.
 9. Om din rapport inte blir validerad kommer felangivelser att anges. En sådan felangivelse kan till exempel vara om det summerade beloppet för en yrkesgrupp i csv filen skiljer sig från det belopp som fyllts i för yrkesgruppen på webben. Du behöver då se efter vad som ska ändras och vart (webben eller csv fil).
 10. När filen är ”Godkänd” klicka på ”skicka in”
 11. Om du vill rapportera in fler än en csv-fil gör du om ovanstående steg för varje csv-fil. Det vill säga, när du fyllt i fälten och laddat upp en csv-fil, validerat och skickat iväg den, klickar du på ”skicka in en ny rapport” och gör om stegen ovan för den nya filen.

Inget att rapportera

Om du inte har några löneuppgifter att rapportera in behöver även detta meddelas SOKstiftelsen. Klicka i ”Inget att rapportera”, välj här månad och år och ”skicka in”.  

Komplettering

Om du av någon anledning inte har rapporterat in en eller flera individer en månad kan du antingen ladda upp en rapport med de individer du vill efterrapporterna eller lägga till individerna i nästa månads ordinarie rapportering. Det senare innebär att en individ kan få två rader i den ordinarie filen, en med månaden för efterrapporteringen, till exempel 202201, och en rad med månaden som den ordinarie rapporteringen avser, till exempel 202209. I övrigt följer du stegen i punkt 3 och 4 i ovan instruktion.

Korrigeringar

 1. Om du har rapporterat in en individ som inte ska vara med skickar du in en ny rapport för individen och månaden den avsåg med 0 kr i bruttolön.
 2. Om du har rapporterat in en felaktig bruttolön på en individ skickar du in en ny rapport för individen och månaden den avsåg med den korrekta lönen.
 3. Om en individ ni korrigerar har en minuspost som lön hos er ska minuslönen inte rapporteras in till SOKstiftelsen, individen ska då rapporteras in enligt punkt 1.
 4. Om du angett fel yrkesgrupp för en individ skicka in en ny rapport för individen där du anger bruttolönen i individens felaktiga yrkesgrupp till 0 kr, i samma rapport kan du rapportera in individen med korrekt lön i den rätta yrkesgruppen.
 5. Om du angett fel månad för en individ skicka in en ny rapport för individen där du anger bruttolönen och den korrekta månaden. I samma rapport anger du också den felaktiga månaden som rapporterats in med den faktiska lönen för den månaden.
 6. Kontakta SOKstiftelsen i det fall att du avser korrigera en post som ligger längre bak i tiden än två år.

För punkterna 1-5 ovan (Korrigeringar) följer du i övrigt stegen i punkt 3 och 4 i den övre instruktionen.

Övrig information om riktlinjer enligt avtal

Vem ska rapporteras?

 • Alla anställda över 18 år inom de yrkesgrupper som omfattas av avtalet; dansare, sångsolist, korist, musikalartist och musiker. Rapporteringen ska ske så länge det är möjligt för individen att söka stöd hos SOKstiftelsen (olika åldersgräns för olika yrkesgrupper).
 • Individer som rapporteras till Collectum ska också rapporteras till SOKstiftelsen (så länge det enligt SOK-avtalet är möjligt att söka stöd hos SOKstiftelsen). Det gäller individer som på grund av sin ålder i normalfallet skulle ha omfattats av övergångsregler men som av olika skäl inte har rapporterats till SPV.
 • Yrkesgrupper som omfattas av övergångsregler enligt PISA-förordningen behöver inte rapporteras till SOKstiftelsen.

Vilken lön ska ligga till grund för premierna?

Premierna för såväl ITP som SOKstiftelsen ska beräknas på utbetalad bruttolön. I begreppet utbetald bruttolön ingår inte kostnadsersättningar (skattefria eller skattepliktiga), sjukpenningtillägg eller föräldrapenningtillägg. Lönetillägg för instrument (musiker) betraktas som kostnadsersättning (https://www.symf.se/avtal/symfs-instrumentavtal/).

På Collectums web finns en aktuell sammanställning av vad som enligt hittillsvarande praxis ingår respektive faller utanför begreppet bruttolön. Vid frågor kring vad som gäller för branschspecifika ersättningar för närvarande, kontakta Svensk Scenkonst. I övriga frågor, kontakta Collectum.

Dansare

Du ska rapportera tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda dansare som är över 18 år och födda 1979 eller senare. Sista inrapporteringstillfälle är månaden innan dansaren fyller 43 år.

Sångsolister

Du ska rapportera tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda sångsolister som är över 18 år och födda 1968 eller senare. Sista inrapporteringstillfälle är månaden innan sångsolisten fyller 56 år.

Korister

Du ska rapportera tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda korister som är över 18 år och födda 1968 eller senare. Sista inrapporteringstillfälle är månaden innan koristen fyller 56 år.

Musikalartister

Du ska rapportera tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda musikalartister som är över 18 år och födda 1968 eller senare. Sista inrapporteringstillfälle är månaden innan musikalartisten fyller 56 år.

Musiker

Du ska rapportera tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda musiker (inklusive dirigent, kapellmästare och repetitör) som är över 18 år. För musiker fanns två pensionsåldrar enligt PISA-förordningen, vilket har betydelse för om de omfattas av övergångsreglerna eller inte. För rapporteringen till SOKstiftelsen spelar det inte någon roll – omfattas musikern av SOK-avtalet (dvs. hade mer än fem år kvar till sin pensionsålder enligt PISA-förordningen vid årsskiftet 2014/2015) ska hen också rapporteras. Sista inrapporteringstillfälle är månaden innan musikern fyller 65 år.

Välkommen att kontakta  SOKstiftelsen om du har frågor!

Fråga oss om insamling och ekonomi

Om du har frågor kring insamling av individuppgifter är du välkommen att kontakta oss.