SOK stiftelsen

Här hittar du svaret på några av de vanliga frågor vi får.

Hittar du inte svaret på din fråga – tveka inte att kontakta oss!

Välkommen att kontakta oss!

Vanliga frågor

Under orienteringsfasen är du varmt välkommen att kontakta SOK-stiftelsens rådgivare. Det är först när du ska ansöka om stöd du behöver koppla in arbetsgivare (och facklig företrädare om du är musiker. För musiker ska det finnas konstnärliga skäl till karriärväxlingen, och både arbetsgivare och fack ska bekräfta detta). Din ansökan kan du skicka in till SOKstiftelsen tidigast åtta månader innan du planerar att starta din karriärväxling. Sex månader innan behöver du informera din arbetsgivare, om du har en pågående anställning.

SOKstiftelsens verksamhet styrs av ett kollektivavtal, SOK-avtalet. I avtalet har parterna kommit överens om vad som ska gälla för respektive yrkesgrupp. På arbetsgivarsidan finns en avtalspart, Svensk Scenkonst, medan det finns två arbetstagarparter, Symf och Fackförbundet Scen & Film. Dansare, sångsolister och musikalartister hör till Fackförbundet Scen & Film, medan korister och musiker hör till Symf. Det är respektive fackförbund som kommer överens med Svensk Scenkonst om vilka villkor som ska gälla för yrkesgrupperna.

SOKstiftelsens verksamhet styrs av ett kollektivavtal, SOK-avtalet. I avtalet har parterna kommit överens om vad som ska gälla för respektive yrkesgrupp. På arbetsgivarsidan finns en avtalspart, Svensk Scenkonst, medan det finns två arbetstagarparter, Symf och Fackförbundet Scen & Film. Dansare, sångsolister och musikalartister hör till Fackförbundet Scen & Film, medan korister och musiker hör till Symf. Det är respektive fackförbund som kommer överens med Svensk Scenkonst om vilka villkor som ska gälla för yrkesgrupperna

Ja, om du har frilansat som tidsbegränsat anställd hos arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet. En lista på vilka arbetsgivare som omfattas hittar du här. Om du har frilansat som egenföretagare (mot faktura) räknas inte den tiden. Om du inte kvalificerar dig för stöd från SOKstiftelsen kan du fortfarande ha möjlighet att söka från Trygghetsrådet TRS, exempelvis om du har varit anställd hos en arbetsgivare som är ansluten till Danscentrum eller Teatercentrum. TRS kan ge stöd till tidsbegränsat anställda som vill karriärväxla. Läs mer på www.trs.se.

Ja, om du har eller har haft tidsbegränsade anställningar. Den tid du fakturerar är inte kvalificerande tid (egenföretagare omfattas inte av SOK-avtalet).

Ja – det kan vara svårare för den som är tidsbegränsat anställd att samla tillräckligt med tid för full kvalifikationstid, till exempel. Särskilt om du ibland fakturerar och ibland är tidsbegränsat anställd (den som fakturerar i eget företag omfattas inte av SOK-avtalet). SOK-avtalet bygger på att du i dina anställningar samlar tid och att arbetsgivaren betalar avgifter som baseras på de löner som är utbetalda till dig. Dock är det så att i PISA-förordningen omfattades inte de tidsbegränsat anställda alls, så på det viset har det ändå blivit bättre.

Nej, inte i SOK-avtalet.

Det gör scenkonstnären tillsammans med SYMF-representant och arbetsgivaren.

Nej, Dansalliansen är inte en av de offentligt finansierade scenkonstinstitutionerna som omfattas av SOK-avtalet. Däremot kan en dansare som är anställd av Dansalliansen omfattas av SOK-avtalet genom de anställningar dansaren har på de scenkonstinstitutioner som omfattas. Se hela listan här

En internationell dansare som är anställd på en av de scenkonstinstitutioner som omfattas av SOK-avtalet kvalificerar sig på samma sätt som en anställd svensk dansare, det är ingen skillnad.

Nej, du behöver inte vara svensk medborgare för att omfattas av avtalet. No, you do not need to be a Swedish citizen.

Som grund för SOKstiftelsen finns ett kollektivavtal (omställningsavtal). SOK-avtalet var en del för att ersätta den tidigare pensionslösningen, som kallades PISA-förordningen, för vissa konstnärliga yrkesgrupper. Förordningen reglerade lägre pensionsålder för vissa konstnärliga grupper som hade anställningar på de offentligt finansierade scenkonstinstitutioner som listades i förordningen. Parterna Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Symf fick i uppdrag att hitta en ny pensionslösning för de här yrkesgrupperna – och i samband med det även komma överens om ett omställningsavtal. Syftet med omställningsavtalet är att kunna upprätthålla en hög konstnärlig kvalitet på scenkonstinstitutionerna genom att erbjuda möjlighet att växla till annat yrke för de dansare, korister, sångsolister, musikalartister och musiker som inte kan (av konstnärliga eller andra skäl) fortsätta i sina yrkesroller. Avtalet bygger på att scenkonstnären frivilligt lämnar sin anställning och går in i omställning. Här kan du läsa mer Det omställningsavtal som gäller för övriga grupper inom scenkonsten är Trygghetsrådet TRS. Det avtalet omfattas du av om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa eller om du lämnar en tidsbegränsad anställning. Läs mer om TRS omställningsavtal här

Du är välkommen att kontakta oss redan innan du tänker karriärväxla. Våra rådgivare ger dig gärna stöd under din aktiva karriär som scenkonstnär. När du har bestämt dig ska du ansöka om stöd, olika yrkesgrupper kan ansöka inom olika åldersintervall. Man kan säga att ett fönster öppnas vid en viss ålder - och stängs efter några år. Om du inte har valt att lämna ditt yrke innan dess fortsätter din anställning (om det är en tillsvidareanställning du har). Här kan du läsa vad som gäller för olika yrkesgrupper.

Som kvalificerande tid räknas de anställningar, både tillfälliga och fasta, du har haft på en scenkonstinstitution som omfattas av SOK-avtalet. Det betyder att du bara kan tillgodoräkna dig arbetstid hos dessa arbetsgivare (eftersom det bara är de som betalar in premier för omställning och karriärväxling).

En lista på vilka arbetsgivare som omfattas hittar du här. Om du har varit tidsbegränsat anställd men inte har tillräcklig tid för att kvalificera dig för stöd från SOKstiftelsen kan du fortfarande ha möjlighet att söka från Trygghetsrådet TRS. Exempelvis om du har varit anställd hos en arbetsgivare som är ansluten till Danscentrum eller Teatercentrum.

TRS kan ge stöd till tidsbegränsat anställda som vill karriärväxla. Läs mer på www.trs.se. Om du har arbetat som egenföretagare (mot faktura) räknas inte den tiden.

Det är 6 449 kronor.

Det ekonomiska stödet kommer att beräknas på den genomsnittliga lön som har betalats ut till dig de senaste kvalificerande 36 månaderna av arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet. För fullt ekonomiskt stöd krävs sammanlagt minst 16 år (dansare, sångsolister, korister, musikalartister) respektive 22 år (musiker) kvalificerande tid. Har du mindre kvalificerande tid än så kommer det ekonomiska stödet att minska i proportion till din faktiska kvalificerande tid. Exakt vilket stöd du kan få beror dels på din kvalifikationstid och vad du har tjänat, dels på vad din plan för karriärväxlingen innehåller

Det ekonomiska stödet beräknas på 75 respektive 85 procent (musiker, olika åldrar) respektive 90 procent (dansare, sångsolister, korister, musikalartister) av din genomsnittliga bruttolön de senaste 36 månaderna. Andelen av din genomsnittliga lön multipliceras med din anställningskvot (antal kvalificerande månader/full tid enligt avtal). En kvalificerande månad är varje månad du arbetat och fått en bruttolön över ett visst grundbelopp. Beloppet uppgraderas årligen. Har du varit sjuk med ersättning från Försäkringskassan eller föräldraledig kan 12 månader per sjukperiod och 9 månader per barn och ledighet inkluderas i din kvalificerande tid. Övrig tjänstledighet kan inte inkluderas i din kvalificerande tid. Exempel (för en dansare): Arbetade månader: 60 Full kvalifikationstid: 192 månader Tidskvot: 60 månader/192 månader: 0,3125 Genomsnittlig bruttolön de senaste 36 kvalificerande månaderna: 24 000 kr 90 % av genomsnittlig bruttolön: 90 % x 24 000 = 21 600 Ekonomiskt stöd: 0,3125 (tidskvot) x 21 600 kr: 6 750 kr/mån (innan skatt) under som längst 3 år Se exempel på beräkningar för respektive yrkesgrupp

Grundlön och rörlig ersättning. Det är den bruttolönesumma arbetsgivarens avgift till SOKstiftelsen har beräknats på, och det underlag för beräkning av det ekonomiska stödet SOKstiftelsen har.

Om du är tjänstledig för arbete hos en annan arbetsgivare (som inte omfattas av SOK-avtalet) kan du inte räkna in den anställningstiden i kvalifikationstiden. Om du är sjukskriven med sjukpenning från Försäkringskassan i högst tolv månader per sjukskrivningsperiod räknas det som s.k. överhoppningsbar tid, som räknas med i kvalifikationstiden. Om du är ledig enligt föräldraledighetslagen räknas även det som överhoppningsbar tid, i sammanlagt högst nio månader per barn.

Ja, du kan räkna ihop tid du varit anställd som dansare, sångsolist och musikalartist. Om du ansöker om stöd som dansare måste 75 procent av din kvalificerande tid ha varit som dansare.

Nej, du är per definition arbetssökande. Det ekonomiska försörjningsstödet börjar betalas ut när du påbörjar din karriärväxling och inte längre är anställd. Vi rekommenderar dig att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen den första dag som du inte är anställd.

Nej.

Ja, SOKstiftelsen betalar in avgiften för den allmänna pensionen - men inte tjänstepension.

Det finns vissa oklarheter här, till exempel hur försäkringskassan ser på SGI. När det gäller a-kassan finns det en risk att du efter din period med ekonomiskt försörjningsstöd inte får a-kasseersättning direkt i och med a-kassans regler gällande karenstid. Vi rekommenderar dig att själv kontakta Arbetsförmedlingen, a-kassan och Försäkringskassan för att ta reda på vad som gäller för dig i den här situationen.

Din individuella SGI (sjukdomsgrundande inkomst) ligger till grund för ekonomisk ersättning från Försäkringskassan om du blir sjukskriven eller föräldraledig. Om du blir sjukskriven eller tar ut föräldraledighet under den period du får ekonomiskt omställnings- och karriärväxlingsstöd från SOKstiftelsen kan din SGI från din tidigare anställning vara skyddad. Det beror på flera saker. Din SGI prövas först om du får ett aktuellt ärende – det vill säga blir sjukskriven eller tar ut förlädraledighet. SOKstiftelsen är en omställningsorganisation och finns omnämnd i Försäkringskassans vägledning och enligt denna kan det finnas möjligheter till skyddad SGI under omställningsperioden. Vi rekommenderar dig att ta kontakt med försäkringskassn för att få veta vad som gäller just dig.

Ja.

Ja.

Ja. När du ansöker om stöd krävs att du har gjort en plan, som du ska följa. Planen kan revideras under resans gång, men struntar du att följa den kan SOKstiftelsen avbryta det ekonomiska stödet.

Nej, det ekonomiska försörjningsstödet och det aktiva stödet är två verktyg som vi samordnar. Vissa kvalificerar sig dock endast för det aktiva stödet, som också kan innehåll visst ekonomiskt stöd.

Ja. Utom för musiker, där är det lite olika beroende på ålder (läs mer här).

Ja. Du måste lämna din anställning innan du påbörjar din aktiva karriärväxling. Glöm inte att informera din arbetsgivare minst sex månader innan du planerar att lämna din anställning.

Det finns flera skäl till det. Att ta fram en handlingsplan är ett sätt att sortera sina tankar, att gå från tanke till ord och handling. Det är en viktig del i processen till ett nytt yrke.Det är också ett sätt att vara förberedd om du måste göra förändringar i din plan. Det är en lång resa att växla karriär, det är viktigt att du ser vilka steg du tar, att du faktiskt bockar av delmål på vägen. Men det är också så att det i överenskommelsen mellan parterna finns riktlinjer som säger att du ska ta fram en handlingsplan för att få stöd. Det är utifrån riktlinjerna och planen din rådgivare bedömer om planen är hållbar

Om nu allting inte blir som du tänkt dig är det lättare att ställa om om du redan har funderat över en plan B. Ibland är plan B helt annorlunda, ibland är det bara nyansskillnader mellan huvudplanen och plan B.

Nej, det finns många olika vägar till en karriärväxling. Du tar fram en handlingsplan tillsammans med din rådgivare. I den finns de aktiviteter som du behöver genomföra för att nå fram till ditt nya yrke och ditt nya jobb.

Det kan finnas möjlighet att ansöka om förlängt stöd. Du behöver prata med din rådgivare om det. Här kan du läsa mer om förlängt ekonomiskt stöd

Ett alternativ är att fördela det ekonomiska stödet på två år istället för tre. Då får det inte överstiga 90 procent av en heltidslön i ditt tidigare yrke. Om du vill ha stödet i tre år behöver du fylla på med aktiviteter för det tredje året. Kontakta din rådgivare för mer information.

Du kan genomföra din karriärväxling utomlands. Men du behöver ta fram en handlingsplan och följa den. Observera att SOKstiftelsen i första hand betalar ut din ersättning i Sverige, inklusive sociala avgifter och inkomstskatt. Så länge du är skriven i Sverige får du din ersättning här, oavsett var du vistas. Om du har för avsikt att flytta till ett annat land behöver du undersöka vad som gäller för dig, till exempel ansöka om utflytt. Du kan kontakta Skatteverket om du har frågor kring detta.

SOKstiftelsens rådgivare är experter på hur du tar dig från ett arbete till ett annat – du kan få stöd i jobbsökarprocessen; utforska din kompetens, skriva ansökningshandlingar, träna intervjuteknik, att hitta var jobben finns etc.

Ja. Det sker ingen samordning av inkomst under tiden du får det grundläggande ekonomiska stödet av SOKstiftelsen (det vill säga två eller tre år). Om du skulle bli beviljad förlängt stöd kommer det stödet samordnas med andra inkomster.

Om du är medlem i en a-kassa ska du ta kontakt med dem och höra vad som gäller för dig. Vi rekommenderar att du gör det redan innan du ställer om. Olika a-kassor gör olika bedömningar.

Här på www.sokstiftelsen.se hittar du information om SOKstiftelsen, SOK-avtalet och vad som gäller för olika yrkesgrupper. Har du behov av annat material, till exempel för att dela ut eller sätta upp på anslagstavla är du välkommen att kontakta Helena Sundqvist Laurin

SOKstiftelsens verksamhet finansieras av de avgifter arbetsgivarna betalar för scenkonstnärerna (dansare, korister, sångsolister, musikalartister och musiker) som har tillsvidareanställningar eller tidsbegränsade anställningar på scenkonstinstitutionerna.

Nej, Svenska kyrkan omfattas inte av SOK-avtalet. Det är endast de 53 scenkonstinstitutioner som omfattades av PISA-förordningen. Här hittar du hela listan

Nej, du kan inte kombinera båda systemen. Du kan inte heller välja vilket avtal du ska omfattas av. Om du vid årsskiftet 2014/2015 hade mindre än fem år kvar till pensionsåldern enligt PISA-förordningen omfattas du enligt övergångsreglerna fortfarande av PISA-förordningen. Se svaret här ovan.

Eftersom du vid årsskiftet 2014/2015 hade mindre än fem år kvar till pensionsåldern enligt PISA-förordningen omfattas du enligt övergångsreglerna fortfarande av PISA-förordningen. Det innebär att du inte omfattas av SOKstiftelsen och därför inte har möjlighet söka stöd för din karriärväxling. Om du är dansare och går kvar på PISA-förordningen kan du dock ansöka om omställningsersättning från SOKstiftelsen. En förutsättning för att få denna omställningsersättning är att du ansöker månaden innan du fyller 44 år. Utbetalning görs när din anställning har upphört och under förutsättning att det sker innan du har fyllt 44 år.